کتاب آشنایی با طرح های توسعه شهری در ایران کتاب های شهرسازی

کتاب آشنایی با طرح های توسعه شهری در ایران (طرح های توسعه شهری ساختاری و راهبردی) از سری منابع آموزشی شهرداری می باشد…