طرح جامع باغستان نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع باغستان یا همان طرح ساختاری – راهبردی شهر باغستان واقع در شهرستان شهریار که توسط مهندسین مشاور شارمند تهیه شده…