طرح جامع کیش نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع کیش یا همان گزارش نهایی طرح جامع مقصد جزیره کیش رو با عنوان باغ ایرانی در خلیج فارس از لینک…