کاهش الودگی هوای شهر نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

پروژه تحلیل برنامه شهرداری در کاهش الودگی هوای شهر تهران توسط دکتر محمدرضا فرزاد بهتاش، مهندس مروارید محمدامینی، مهندس محمدتقی آقابابایی تحت…