ضوابط طرح جامع شهر قوچان نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

ضوابط و مقررات طرح جامع شهر قوچان خراسان رضوی شامل منطقه بندی، ضوابط مربوط به استفاده از زمین، کاربری ها را از…