کتاب طرح‌های شهری کتاب های شهرسازی

نسخه جدید کتاب طرح‌های شهری نوشته اسماعیل صالحی از مجموعه کتاب‌های سبز شهرداری‌ها با عنوان جدید کتاب سبز 1400 (راهنمای عمل شهرداری‌ها)…