طرح جامع تفصیلی سرخرود نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع تفصیلی سرخرود توسط مهندسین مشاور طرح محیط پایدار در سال ۱۳۹۴ در چهار جلد سند اصلی طرح، گزارش مرحله شناخت…