طرح جامع بروجرد نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

بازنگری طرح جامع بروجرد از شهرهای استان لرستان، توسط مهندسین مشاور امکو ایران در سال ۱۳۹۴ تهیه شده است که چهار جلد…