طرح جامع بجنورد نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح توسعه و عمران یا همون طرح جامع بجنورد را به صورت PDF در ۷ جلد با ورود به لینک داده شده…