طرح جامع قزوین نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح توسعه و عمران شهر قزوین و حوزه نفوذ آن یا همان طرح جامع قزوین را در ۵ جلد به صورت PDF…