طرح جامع تفصیلی کیانشهر نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

جلد دوم طرح جامع تفصیلی کیانشهر از شهرهای استان کرمان که مربوط پیشنهادات و اسناد اصلی طرح هست را به صورت PDF…