اسناد طرح تفصیلی منطقه ۶ نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

گزارش توجیهی اسناد طرح تفصیلی منطقه ۶ تهران با مقیاس ۱:۲۰۰۰ که توسط مهندسین مشاور نقش جهان – پارس تهیه شده رو…