طرح تفصیلی منطقه 2 نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران تهیه شده توسط مهندسین مشاور آرمانشهر در سال ۱۳۸۵ به همراه ۱۰ جلد مطالعات طرح تفصیلی و…