طرح تفصیلی منطقه 3 نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح تفصیلی منطقه ۳ شهر تهران در تابستان ۱۳۸۲ توسط مهندسین مشاور شاران تهیه شده و تمامی گزارش ها و نقشه های…