طرح جامع تفصیلی ملک آباد نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع تفصیلی ملک آباد از شهرهای استان خراسان رضوی که توسط مهندسین مشاور ساز آب شرق در سال ۱۳۹۰ تهیه شده…