طرح تفصیلی شهر قم نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح تفصیلی شهر قم که شامل ضوابط و مقررات طرح می باشد به همراه ضوابط و مقررات ملاک عمل شهرداری قم و…