طرح تفصیلی شهریار نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری طرح تفصیلی شهریار که توسط مهندسین مشاور سال ۱۳۹۲ تهیه شده به صورت فایل PDF در…