طرح تفصیلی بافت فرسوده یزد نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ویژه بافت فرسوده یزد که توسط مهندسین مشاور آرمانشهر در سال 1392 تهیه شده است را به…