طرح بهسازی و نوسازی گرگان نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

گزارش ضوابط و مقررات طرح بهسازی و نوسازی گرگان (بافت قدیم) که توسط مهندسان مشاور خودآوند در دی ماه ۱۳۹۰ تهیه شده…