بهسازی و مرمت محله جماران نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

مستندنگاری پروژه بهسازی و مرمت محله جماران از مجموعه مستندنگاری پروژه های شاخص شهر تهران هست که در سال ۱۳۹۵ تهیه شده و…