شرح خدمات طرح های آماده سازی زمین نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

جهت تهیه طرحهای آماده سازی ضروری است مهندسین مشاور نسبت به تدوین اهداف تهیه طرح با هماهنگی کارفرما اقدام نموده و کلیات…