افزایش سرزندگی در طراحی مراکز محلات مقالات شهرسازی

در این گزارش راهکارهای افزایش سرزندگی در طراحی مراکز محلات ارائه می شود. هدف طراحی واحدهای مسکونی و آموزشی و تجاری است…