ضوابط و معیارهای طراحی معماری و طراحی داخلی ساختمان های قضایی خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

ضوابط و معیارهای طراحی معماری و طراحی داخلی ساختمان های قضایی که ضابطه شماره 781 سازمان برنامه و بودجه می باشد را…