طراحی فرآیند دوره آموزشی کوتاه مدت کتاب های مدیریت و صنایع

کتاب طراحی فرآیند دوره های آموزشی کوتاه مدت نوشته محمد ایوبی اردکان و ندا سلطان محمدی را به صورت PDF در 162…