طراحی شبکه هشدار سریع زلزله نقشه، طرح، پروژه عمران

پروژه طراحی و تدوین شبکه پایشی هشدار سریع زلزله برای شهر تهران که توسط مهندسین مشاور امیدزیست پایدار تهیه شده است را…