پروژه طراحی سردخانه در شهر نیشابور پروژه مهندسی مکانیک

پروژه طراحی سردخانه در شهر نیشابور برای درس سیستم های تبرید و سردخانه دکتر ملک جعفریان در دانشگاه بیرجند به صورت فایل Word…