راهنمای طراحی ورزشگاه کوچک محله ای خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

راهنمای طراحی و اجرای ساختمان ورزشگاه های کوچک محله ای که ضابطه شماره 373 سازمان برنامه و بودجه می باشد را به…