کتاب دیوارهای میخ گذاری شده در خاک کتاب های مهندسی عمران

ویرایش دوم از جلد اول کتاب دیوارهای میخ گذاری شده در خاک که ترجمه کتاب Soil Nail Walls می باشد را به صورت PDF…