راهنمای طراحی بخش مراقبت های ویژه ICU خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

بخش دوم از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره 287-2 در چهار جلد…