راهنمای طراحی بخش مراقبت ویژه قلب خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

بخش هشتم از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره 287-8 در سه جلد…