حوزه بندی شهر مقالات شهرسازی

شهرها برای مردم ساخته می شوند؛ گاه چنان به این نکته به ظاهر بدیهی در برنامه ریزی شهری بی اعتنایی می شود…