مدلسازی cfd مقالات مهندسی معماری

این پژوهش در ابتدا به شناسایی عوامل مشترک و انتخاب شرایط کالبدی تأثیرگذار در تهویه شوادون می پردازد، سپس اثر تهویه طبیعی…