کتاب رویکرد شهر همگرا کتاب های شهرسازی

کتاب رویکرد شهر همگرا (Symbio City) چهارچوبی مفهومی برای توسعه پایدار شهری که جلد نهم از اسناد پشتیبان برنامه سوم توسعه شهر…