کاربرد فرایند کنترل آماری کیفیت مهندسی صنایع

در این تحقیق، کاربرد روشهای کنترل کیفیت آماری در شرکت سیماچوب مورد بررسی قرار گرفته است. شرکت سیماچوب تولیدکنندۀ انواع محصولات چوبی…