کارآموزی مدیریت صنعتی مدیریت و حسابداری

این گزارش حاصل تحقیق در مورد کنترل کیفیت شرکت رنگ کهر می باشد که در بهار سال ۱۳۸۸ توسط حسین جمشیدیان، دانشجوی…