رنگ و بافت در فضای سبز مهندسی فضای سبز

رنگ و بافت در فضای سبز  رنگ در بیان حالت یک مکان بسیار موثر است. برگهایی که به رنگ سبز روشن هستند،…