نقش مبلمان شهری در هویت و سیمای شهری مقالات شهرسازی

این روزها نقش مبلمان شهری در خدمات رسانی به شهروندان هر شهر بر کسی پوشیده نیست. اما مسئولین امرو دست اندرکاران امور…