آشنایی با سیستم های هوشمند حمل و نقل کتاب های شهرسازی

کتاب آشنایی با سیستم های هوشمند حمل و نقل از سری منابع آموزشی شهرداری می باشد که در سال ۱۳۹۰ توسط علی…