شناسایی چهره از طریق یادگیری پایه های محلی بهینه پایان نامه مهندسی برق

یک تز دکترا با عنوان شناسایی چهره از طریق یادگیری پایه های محلی بهینه که توسط آقای دکتر مهرتاش تفضلی هرندی در…