مدیریت عمومی با نگرش کاربردی مدیریت و حسابداری

کتابچه مدیریت عمومی با نگرش کاربردی نوشته ملیکا ملک آرا، سیروس طاهری باوندپور، محسن صادقی نیه و الهام خورسند را به صورت…