تاریخچه و روند تحولات جامعه عشایری با تأکید بر ایران علوم اجتماعی

جزوه تاریخچه و روند تحولات جامعه عشایری با تأکید بر ایران که توسط دکتر گیتی صلاحی اصفهانی در دانشگاه پیام نور تهیه…