مقاله مقایسه مساجد اسلامی ایرانی و عثمانی مقالات مهندسی معماری

یک اصل زیبایی شناسی خاص در برابر نظر غیر منطقی رایج شده در معماری اروپایی آغاز قرن کنونی مبتنی بر جدایی وجود…