قشر آسفالتی بین لایه ای جاذب تنش نقشه، طرح، پروژه عمران

پروژه تهیه راهنمای طراحی، ساخت و اجرای قشر آسفالتی بین لایه ای جاذب تنش (SAMI) که توسط مرکز تحقیقات مدیریت تعمیر و…