استفاده از گیاهان دارویی در فضای شهری مهندسی فضای سبز

منظور از فضای سبز شهری، نوعی از سطوح کاربری زمین شهری باپوشش های گیاهی انسان ساخت است که هم واجد بازدهی اجتماعی…