آشنایی قبل از ازدواج خانه و خانواده

آشنایی اولین گام برای ازدواج است.به طورسنتی درجامعه ما آسنایی ازطریق خواستگاری انجام می شودکه شکل آن درنقاط مختلف ایران متفاوت است….