فضای سبز زمستانی مهندسی فضای سبز

هر اندازه گیاهی زیبا باشد، اگر در زمستان در زیر توده ای برف مدفون شده باشد و از رشد باز ایستد، دیگر…