کتاب مبانی مدیریت صنعتی کتاب های مدیریت و صنایع

کتاب مبانی مدیریت صنعتی (رویکرد نوین) نوشته میرزاحسن حسینی و روح الله حسینی که در سال ۱۳۸۹ توسط انتشارات استادی منتشر شده…