کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت کتاب های مدیریت و صنایع

کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی نوشته دکتر محمدمهدی پرهیزگار و علی اکبر آقاجانی افروزی که توسط انتشارات دانشگاه…