ضوابط اجرا آسفالت راه خلاصه کتاب، جزوه، مجله عمران

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و نظام فنی اجرائی کشور (تصویب نامه شماره ۴۲۳۳۹ /ت ) بخشنامه حاضر با عنوان ضوابط اجرای آسفالت راهها » شامل :
۱ متن بخشنامه در دو صفحه
۲ مواد تکمیلی شرایط عمومی پیمان اجرای آسفالت راهها در سه صفحه و فرمهای مربوطه در پنج صفحه

لازم الاجرا ابلاغ می شود.