جزوه جامعه شناسی رسانه و تبلیغات ورزشی علوم اجتماعی

جزوه جامعه شناسی رسانه و تبلیغات ورزشی که توسط دکتر حمید قاسمی، دکتر سارا کشکر، سعید علی آبادی و سیدعلی قاسمی در…